Warunki

REGULAMIN

Data wejścia w życie: 25/05/2018

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULAMINU

 

Niniejszą witrynę (dalej: „Witryna”) prowadzi Zonemedia Management Limited (spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03290575, z siedzibą pod adresem: 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, Wielka Brytania), w imieniu AMC Channel Poland Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Anglii i Walii, zarejestrowanej pod numerem 06077708, z siedzibą pod adresem: 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, Wielka Brytania (dalej: „Spółka”), a niniejszy regulamin określa zasady oraz zobowiązania Spółki i użytkownika (dalej: „Użytkownik”) związane z korzystaniem z Witryny. Należy uważnie zapoznać się z regulaminem, a w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się ze Spółką pod adresem: terms_conditions@uk.amcnetworks.com.

 

Niniejsza Witryna została zaprojektowana wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb rozrywkowych, informacyjnych oraz komunikacyjnych Użytkownika. Użytkownik może przeglądać zawartość Witryny, pamiętając jednak, że dostęp do niej oraz korzystanie z niej podlega ściśle postanowieniom: (i) niniejszego Regulaminu, (ii) Polityki prywatności, (iii) Wytycznych dla społeczności internetowej oraz (iv) wszystkich obowiązujących przepisów prawa (dalej łącznie: „Warunki korzystania”).

 

Warunki korzystania stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczącą korzystania przez niego z Witryny. Korzystając z Witryny, uzyskując do niej dostęp, udostępniając na niej informacje lub przeglądając jej zawartość, Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie Warunków korzystania bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń, a także akceptuje ich treść. W przypadku braku zgody na zastosowanie Warunków korzystania Użytkownik powinien niezwłocznie opuścić Witrynę oraz powstrzymać się od wchodzenia na nią do czasu, kiedy uzna, że zgadza się na zastosowanie Warunków korzystania.

Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny.

Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Witryny w przypadku gdy – decyzją Spółki bądź na mocy odpowiednich przepisów prawa obowiązujących w kraju swojego zamieszkania bądź kraju, z którego uzyskuje dostęp do Witryny – podlega w danym momencie zakazowi uzyskiwania do niej dostępu.

W przypadku korzystania z Witryny w imieniu firmy Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania w jej imieniu oraz potwierdza, że prawa do korzystania z Witryny przyznane Użytkownikowi oraz firmie na podstawie niniejszych Warunków korzystania są wyraźnie uzależnione od ich akceptacji przez uprawniony do tego personel firmy. Użytkownikowi i firmie zabrania się korzystania z informacji zawartych w Witrynie w celach komercyjnych. Należy pamiętać, że Serwis informacyjny podlega dodatkowym warunkom, które zostały udostępnione na stronie logowania do niego.

Spółce przysługuje prawo do modyfikacji lub uzupełniania Warunków korzystania ze skutkiem natychmiastowym w drodze opublikowania ich zaktualizowanej wersji w Witrynie. Prawo to nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. W przypadku braku akceptacji danej zmiany Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania z Witryny. Zalecane jest okresowe przeglądanie Warunków korzystania w celu zapoznania się ze zmianami, o których mowa powyżej. Korzystanie z Witryny przez Użytkownika może również podlegać dodatkowym warunkom i regulaminom, które Spółka może publikować w Witrynie, w tym między innymi zasadom dotyczącym organizowania wydarzeń i konkursów, „Wytycznym dla społeczności internetowej”, „Regulaminowi forum dyskusyjnego” bądź też innym warunkom narzuconym przez zewnętrznych dostawców treści w związku z dostarczanymi przez nich treściami, produktami, stronami lub usługami, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Witryny. Kontynuacja korzystania z Witryny oznacza potwierdzenie, że Użytkownik akceptuje zaktualizowane Warunki korzystania i wyraża zgodę na ich zastosowanie.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać opracowanych przez Spółkę Wytycznych dla społeczności internetowej oraz wszelkich innych warunków i wymogów opublikowanych w Witrynie i dotyczących: (a) zachowania Użytkownika podczas korzystania z Witryny oraz (b) Treści Użytkownika (zgodnie z definicją przedstawioną poniżej).

 

2. WERSJE JĘZYKOWE WARUNKÓW KORZYSTANIA

Tłumaczenie Warunków korzystania z języka angielskiego na inne języki może zostać udostępnione wyłącznie dla wygody Użytkownika. Użytkownik niniejszym potwierdza, że jego relacje ze Spółką reguluje angielska wersja językowa Warunków korzystania. W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową Warunków korzystania a jej tłumaczeniem na inny język za wiążącą uznaje się angielską wersję językową.

3. PRYWATNOŚĆ I DANE UŻYTKOWNIKA

Spółka bardzo poważnie traktuje wszelkie kwestie związane z danymi Użytkownika oraz jego prywatnością. Otrzymywanie newsletterów i aktualizacji, a także udostępnianie Treści Użytkownika (zgodnie z definicją przedstawioną poniżej) i uzyskiwanie dostępu do niektórych elementów Witryny wymaga od Użytkownika podania jego danych osobowych w ograniczonym zakresie. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu oraz celu gromadzenia danych osobowych Użytkownika, a także wykorzystywania ich i udostępniania, wraz z zobowiązaniem Spółki do zapewnienia ochrony takich danych oraz prywatności Użytkownika, można znaleźć w Polityce prywatności.

 

4. REJESTRACJA, KONTA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Aby korzystać z niektórych funkcjonalności Witryny, Użytkownik może zarejestrować się i utworzyć swoje konto. Rejestracja w Witrynie możliwa jest wyłącznie w przypadku osób, które ukończyły osiemnaście lat. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne, aktualne oraz kompletne informacje na swój temat, określone w formularzu rejestracyjnym. Następnie należy wybrać hasło oraz nazwę konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego hasła w poufności,

a także za wszelkie działania wykonywane przy użyciu swojego konta. Użytkownik zobowiązuje się: (a) zawiadomić Spółkę niezwłocznie o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania ze swojego konta bądź też innym incydencie bezpieczeństwa, (b) wyjść/wylogować się z konta po zakończeniu każdej sesji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bądź szkody wynikające z niewykonania przez Użytkownika zobowiązań określonych w niniejszym par. 4.

Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do konta, a także do jego czasowego zablokowania lub usunięcia w przypadku: (a) podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji bądź w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że informacje podane przez Użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, (b) wielokrotnego logowania się przez Użytkownika w celu zakłócenia działania Witryny lub korzystania z niej przez innych użytkowników.

5. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA TREŚCI, OZNAKOWANIA WITRYNY I OPROGRAMOWANIA

Witryna zawiera: (a) treści obejmujące między innymi tekst, obrazy, materiały graficzne oraz pliki audio lub wideo, (b) oprogramowanie, w tym pliki lub obrazy wbudowane w oprogramowanie bądź generowane przez nie, wraz z towarzyszącymi danymi (dalej: „Oprogramowanie”), (c) nazwy, obrazy, znaki towarowe oraz logotypy identyfikujące Spółkę, jej kanały, produkty lub usługi, jej podmiot dominujący, podmioty z nią powiązane lub stowarzyszone bądź też osoby trzecie wraz z ich produktami i usługami (dalej: „Oznakowanie Witryny”), które w całości stanowią własność Spółki, jej podmiotu dominującego, podmiotów z nią powiązanych lub stowarzyszonych, są przez nie zarządzane, licencjonowane lub kontrolowane (dalej indywidualnie oraz łącznie: „Treść” lub „Treści”). Wszelkie Treści podlegają ochronie na podstawie praw autorskich, znaków towarowych, praw do wzorów, patentów oraz innych praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej (zarówno zarejestrowanych, jak i nie).

Żadne z postanowień Warunków korzystania nie przenosi praw własności ani praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej do żadnych Treści opublikowanych w Witrynie ze Spółki na Użytkownika. Wszelkie prawa dotyczące Treści opublikowanych w Witrynie (w tym w zakresie projektu Witryny, jej zaaranżowania, wyglądu czy wrażeń), bez względu na to, czy stanowią własność Spółki, czy też przedmiot uzyskanej przez nią licencji, pozostają prawami Spółki lub licencjodawcy praw do Treści (którym może być inny użytkownik), bez żadnych odstępstw i ograniczeń.

W przypadku Treści, które zostały w sposób wyraźny oznakowane jako „dostępne do pobrania”, Użytkownik jest uprawniony do jednorazowego pobrania Treści na jeden komputer i korzystania z nich wyłącznie na własne, niekomercyjne, prywatne potrzeby z zastrzeżeniem, że wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa majątkowe pozostaną nienaruszone (dalej: „Treści dostępne do pobrania”). Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji w odniesieniu do Treści dostępnych do pobrania, które można pobrać wyłącznie we wskazanym celu lub zgodnie z ich przeznaczeniem. Spółka nie przenosi na Użytkownika tytułu prawnego ani prawa własności Treści dostępnych do pobrania. Użytkownik jest właścicielem nośnika, na którym zapisane są Treści dostępne do pobrania. Spółka zachowuje jednak pełny i nieograniczony tytuł prawny oraz prawo własności Treści dostępnych do pobrania wraz z wszelkimi prawami majątkowymi, w tym prawami własności intelektualnej związanymi z Treściami dostępnymi do pobrania.

Zabrania się kopiowania, sprzedawania, reprodukowania, ponownego publikowania, przesyłania, pobierania, udostępniania, transmitowania oraz dystrybuowania lub dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego lub rozkładania na części Treści lub Treści dostępnych do pobrania bez wyraźnej uprzedniej zgody Spółki.

Jeśli Spółka nie postanowiła wyraźnie inaczej, surowo zabrania się modyfikowania lub wykorzystywania Treści lub Treści dostępnych do pobrania w celach innych niż określone w Warunkach korzystania, a wszelkie takie działania stanowią naruszenie przysługujących Spółce (a w niektórych przypadkach osobie trzeciej) praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw majątkowych bądź praw własności intelektualnej. Surowo zabrania się wykorzystywania Treści lub Treści dostępnych do pobrania na innych stronach internetowych bądź też w środowisku komputerów stanowiących sieć bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

6. PEŁNOLETNOŚĆ ORAZ KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

Spółka kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności dzieci w internecie. Jeśli informacje opublikowane w Witrynie nie stanowią inaczej, dzieci oraz inne osoby młodociane poniżej osiemnastego roku życia są uprawnione do uzyskiwania dostępu do Witryny, przeglądania jej oraz pobierania określonego Oprogramowania i Treści z zastrzeżeniem, że nie mogą rejestrować konta, uzyskiwać dostępu do określonych treści bez zgody osoby dorosłej ani aktywnie korzystać z Witryny, np. przesyłać na nią Treści Użytkownika (zgodnie z definicją przedstawioną poniżej).

Dokonując rejestracji lub udostępniając Spółce swoje dane osobowe, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że ma co najmniej osiemnaście lat oraz zgadza się na zastosowanie Warunków korzystania. Osoby poniżej osiemnastego roku życia nie powinny podejmować próby rejestracji w Witrynie ani udostępniać Spółce swojego imienia, nazwiska, danych kontaktowych ani żadnych innych informacji na swój temat.

Spółka zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia dowodu potwierdzającego wiek lub uprawnienie do korzystania z Witryny. W razie powzięcia informacji lub podejrzenia, że Użytkownik nie spełnia wymogów dotyczących wieku, Spółka zastrzega sobie prawo do: (a) czasowego zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika lub ograniczenia jego dostępu do Witryny niezwłocznie i bez uprzedniego zawiadomienia, (b) pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Witryny w przyszłości, (c) usunięcia danych osobowych Użytkownika z Witryny oraz ze swoich baz danych.

Niektóre Treści opublikowane w Witrynie mogą być nieodpowiednie dla dzieci lub osób młodocianych. Zgoda na zastosowanie Warunków korzystania oznacza, że Użytkownik, jego rodzice lub opiekunowie przyjmują pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z wytycznymi dla osób przeglądających Witrynę, które mogą mieć zastosowanie do niektórych Treści w celu poinformowania oraz – w uzasadnionych przypadkach – ostrzeżenia osób przeglądających Witrynę, w tym między innymi dzieci oraz osób młodocianych, o ich nieodpowiednim charakterze. Wyrażając zgodę na przeglądanie Treści przez dzieci lub osoby młodociane, Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie, że Treści te są dla nich odpowiednie.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz w Witrynie można znaleźć w „Wytycznych dla społeczności internetowej”.

7. TREŚCI UŻYTKOWNIKA PRZESYŁANE DO WITRYNY

Będąc posiadaczem konta w Witrynie, Użytkownik może przesyłać tekst, obrazy, materiały graficzne, a także pliki audio lub wideo (dalej: „Treści Użytkownika”). Użytkownik niniejszym potwierdza, że wszelkie Treści Użytkownika przesłane do Witryny stają się informacjami dostępnymi publicznie, do których dostęp może uzyskać każda osoba korzystająca z internetu w dowolnym miejscu na świecie oraz które mogą zostać znalezione za pomocą niezależnych wyszukiwarek internetowych. Użytkownik potwierdza, że wszelkie Treści Użytkownika przesyłane są do Witryny wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a Spółka nie zapewnia ich ochrony. Dla celów niniejszego paragrafu przyjmuje się, że dane osobowe Użytkownika nie stanowią Treści Użytkownika, a Spółka gromadzi i przechowuje wszelkie dane osobowe na zabezpieczonym serwerze. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności.

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności, w tym prawa własności intelektualnej do Treści Użytkownika. Wymagane jest, aby Użytkownik udzielił Spółce ograniczonej licencji do praw przysługujących mu w odniesieniu do Treści Użytkownika, zgodnie z postanowieniami par. 8 poniżej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści Użytkownika oraz skutki ich udostępniania bądź publikowania. Spółka nie rekomenduje żadnych Treści Użytkownika ani żadnych zawartych w nich opinii, zaleceń bądź porad oraz wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z Treściami Użytkownika.

Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że: (a) posiada (i będzie posiadał w czasie korzystania z Witryny) wszelkie niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia wymagane, aby Spółka mogła pełnić rolę hosta oraz wyświetlać Treści Użytkownika w Witrynie, (b) przesyłane i udostępniane Treści Użytkownika są oryginalne i nie naruszają żadnych praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw (w tym praw umownych, związanych z zachowaniem poufności, prywatności czy praw do jawności) żadnej innej osoby lub podmiotu, (c) przesyłane i udostępniane Treści Użytkownika nie zawierają żadnego szkodliwego oprogramowania (w tym między innymi oprogramowania złośliwego, wirusów, koni trojańskich itp.), które mogłoby wywierać negatywny wpływ na Witrynę, zakłócać jej działanie lub uniemożliwiać jej funkcjonowanie w inny sposób, (d) wszelkie osoby występujące w przesyłanych lub udostępnianych Treściach Użytkownika mających formę materiałów audio lub wizualnych mają ukończone osiemnaście lat, (e) żadne elementy Treści Użytkownika nie stanowią działania ani nie zachęcają do podejmowania działań, które mogłyby stanowić przestępstwo bądź źródło odpowiedzialności cywilnej lub inne naruszenie przepisów prawa o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym bądź międzynarodowym.

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani nie udostępniać żadnych Treści Użytkownika, w których posiadanie wszedł nielegalnie bądź których wykorzystanie w Witrynie przez Spółkę byłoby nielegalne. Spółka zastrzega sobie w każdym czasie prawo do ujawniania wszelkich informacji wynikających z Treści Użytkownika lub z nimi związanych, w tym między innymi w zakresie wymaganym dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami, prowadzenia postępowania wyjaśniającego bądź na żądanie organów państwowych, a także prawo do edytowania, odmowy udostępnienia lub do usunięcia, w całości bądź w części, Treści Użytkownika, jakie Spółka – według swojego wyłącznego uznania – uzna za niedopuszczalne bądź stanowiące naruszenie niniejszych Warunków korzystania. Spółka zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania bądź właścicieli praw o wszelkich przekazanych jej Treściach Użytkownika uznanych za niezgodne z prawem lub niemoralne.

Użytkownik potwierdza, że – udostępniając Treści Użytkownika – gwarantuje, iż posiada wszelkie wzmagane licencje, zezwolenia oraz upoważnienia. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć Treści Użytkownika z Witryny w przypadku utraty licencji, zezwolenia lub upoważnienia, o którym mowa powyżej.

W przypadku zamiaru wykorzystania Treści Użytkownika w inny sposób (np. w przypadku zwrócenia się przez Spółkę do Użytkownika z prośbą o przeniesienie na nią tytułu własności do Treści Użytkownika), informacje na ten temat zostaną zamieszczone w Witrynie, a Użytkownik będzie mógł zdecydować o ewentualnym przekazaniu Treści Użytkownika w taki sposób.

Spółka może, ale nie jest zobowiązana monitorować od czasu do czasu Treści Użytkownika. Nie podlega również obowiązkowi nadzorowania Treści Użytkownika w żaden inny sposób. Spółka zastrzega sobie prawo do ustalenia, według swojego wyłącznego uznania, czy Treści Użytkownika są zgodne z Warunkami korzystania. Spółka może usunąć wszelkie Treści Użytkownika uznane za obraźliwe lub odmówić Użytkownikowi dostępu bądź zablokować mu dostęp do Witryny czasowo, aby nie mógł przesyłać Treści Użytkownika stanowiących naruszenie Warunków korzystania w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia oraz według swojego wyłącznego uznania. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bądź szkody poniesione na skutek działań podjętych przez nią w powyższym zakresie.

Spółka nie jest zobowiązana: (a) przechowywać oryginałów lub kopii Treści Użytkownika, (b) zwrócić Użytkownikowi Treści Użytkownika, (c) usunąć Treści Użytkownika z Witryny w przypadku usunięcia konta Użytkownika.

8. PRAWA UDZIELANE SPÓŁCE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Przesłanie bądź udostępnienie Treści Użytkownika w Witrynie jest równoznaczne z udzieleniem: (a) Spółce niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, bezpłatnej i przenaszalnej licencji pozwalającej na korzystanie, reprodukowanie, edytowanie, modyfikację, przechowywanie, zmianę formatowania, sprzedaż, udzielanie dalszych licencji, dystrybucję/transmisję (za pomocą dowolnych środków, jakie są dostępne obecnie lub będą dostępne w przyszłości), tworzenie dzieł pochodnych lub podcastów, wyświetlanie oraz odtwarzanie Treści Użytkownika, o których mowa powyżej, w związku z Witryną bądź publicznie, za pośrednictwem kanałów telewizyjnych należących do Spółki, z wykorzystaniem jej technologii mobilnych lub w inny sposób w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w tym między innymi na promowanie oraz redystrybucję – częściowo lub w całości – Witryny (wraz z dziełami pochodnymi), z wykorzystaniem dowolnego formatu nośnika oraz za pośrednictwem dowolnych kanałów, (b) każdemu użytkownikowi Witryny niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej licencji gwarantującej dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem Witryny, pozwalającej na wykorzystywanie, reprodukowanie, dystrybucję, sporządzanie dzieł pochodnych, wyświetlanie oraz odtwarzanie Treści Użytkownika w zakresie, w jakim pozwalają na to funkcjonalności Witryny oraz zgodnie z Warunkami korzystania.

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do należących do niego Treści Użytkownika, w tym prawa własności intelektualnej, a udzielona przez niego licencja ma charakter niewyłączny, w związku z czym Użytkownikowi przysługuje prawo do dalszego wykorzystywania Treści Użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny, w tym do zezwalania innym osobom na korzystanie z Treści Użytkownika.

Udzielone przez Użytkownika licencje, o których mowa powyżej, wygasają z chwilą usunięcia przez niego z Witryny bądź skasowania Treści Użytkownika w postaci plików audio/wideo. Licencje, o których mowa powyżej, udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do tekstu stanowiącego część Treści Użytkownika, są nieodwołalne i nie podlegają żadnym ograniczeniom czasowym, co nie stanowi jednak uszczerbku dla przysługujących Użytkownikowi praw własności.

9. TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW I PROCES SKŁADANIA SKARG

Mimo że Spółka wymaga, aby przekazywane Treści Użytkownika były zgodne z Warunkami korzystania, Użytkownik niniejszym potwierdza, że korzystając z Witryny może uzyskać dostęp do Treści Użytkownika o charakterze nieprawdziwym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub nieodpowiednim dla niego. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zrzec oraz zrzeka się wszelkich praw oraz środków, jakie przysługują mu obecnie bądź mogą przysługiwać mu w przyszłości, w tym na mocy prawa słuszności, względem Spółki w związku z obraźliwymi Treściami Użytkownika, o których mowa powyżej. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika, a ponieważ Treści Użytkownika tworzone są przez użytkowników, nie muszą one być zgodne z poglądami Spółki.

Użytkownik, który powziął informację na temat niewłaściwego korzystania z Witryny, chciałby złożyć skargę dotyczącą Treści Użytkownika lub innych materiałów opublikowanych w Witrynie lub uznał, że naruszone zostały przysługujące mu prawa (np. naruszenie praw autorskich bądź zniesławienie Użytkownika itp.), może powiadomić o tym fakcie Spółkę, kontaktując się z nią pod adresem: complaints@uk.amcnetworks.com. Jest to najszybszy sposób kontaktu ze Spółką. Kontakt ze Spółką możliwy jest także pod adresem podanym w par. 19.

10. ODSYŁACZE DO WITRYN OSÓB TRZECICH

Witryna Spółki może zawierać odsyłacze lub odniesienia do witryn internetowych, zasobów, materiałów o charakterze reklamowym bądź sponsoringowym należących do innych osób, w tym między innymi do witryn będących własnością lub prowadzonych przez Freecaster.tv, Extreme Networks Limited lub Extreme Group Limited lub ich podmioty dominujące bądź spółki lub podmioty z nimi powiązane lub stowarzyszone (dalej: „Witryna/Witryny osób trzecich”). Odwiedzając Witryny osób trzecich, Użytkownik opuszcza Witrynę należącą do Spółki i nie podlega dłużej Warunkom korzystania.

Spółka nie zweryfikowała wszystkich Witryn osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za: (a) treści lub reklamy, informacje na temat produktów lub usług oferowanych w Witrynach osób trzecich, (b) jakiekolwiek działania Użytkownika lub spory związane z Witrynami osób trzecich.

Spółka nie rekomenduje ani nie poleca Witryn osób trzecich.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, jakie mogą wynikać z korzystania z odsyłaczy oraz Witryn osób trzecich. Zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z warunkami oraz polityką prywatności obowiązującą w odniesieniu do Witryn osób trzecich, do których uzyskuje dostęp. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia odsyłaczy do Witryn osób trzecich w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.

11. ZAKUP PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM WITRYN OSÓB TRZECICH

Istnieje możliwość dokonywania zakupów produktów lub usług za pośrednictwem Witryn osób trzecich. Każda transakcja sprzedaży podlega warunkom określonym przez właściwą osobę trzecią, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za taką sprzedaż bądź jej część. W przypadku gdyby Użytkownik chciał złożyć skargę, zgłosić problem lub przekazać informacje zwrotne dotyczące produktu bądź usługi zakupionej za pośrednictwem Witryny osoby trzeciej, powinien skontaktować się bezpośrednio z taką osobą.

12. INTERFEJSY PROGRAMOWANIA APLIKACJI OSÓB TRZECICH („API”)

Spółka umożliwia posiadaczom kont wykorzystywanie interfejsów programowania aplikacji, takich jak funkcjonalność „Zaloguj się przez Facebooka”. Należy jednak pamiętać, że interfejsy programowania aplikacji osób trzecich komunikują się z Witrynami osób trzecich, a korzystając z nich Użytkownik podlega warunkom oraz polityce prywatności ustanowionej przez osoby trzecie. Użytkownik może korzystać z interfejsu programowania aplikacji osób trzecich w celu zalogowania się lub wylogowania z Witryny lub korzystać z konta prowadzonego przez osobę trzecią w celu udostępniania Treści Użytkownika bądź kontaktowania się z Witryną należącą do Spółki. Należy jednak pamiętać, że taka osoba trzecia również może wykorzystywać informacje lub Treści Użytkownika zamieszczane przez niego w Witrynie za pomocą interfejsów programowania aplikacji osób trzecich oraz uzyskiwać do nich dostęp. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami oraz polityką prywatności obowiązującą na każdej witrynie osoby trzeciej oferującej interfejsy programowania aplikacji, z których Użytkownik może korzystać w związku z Witryną należącą do Spółki.

13. WYSKAKUJĄCE OKIENKA

Korzystanie z Witryny może wiązać się z wyskakującymi od czasu do czasu okienkami. Wyskakujące okienka pochodzące od Spółki zostaną w sposób wyraźny oznakowane. Użytkownikowi mogą również wyświetlać się wyskakujące okienka pochodzące od innych spółek. Ponadto możliwe jest otrzymywanie reklam osób trzecich w postaci wyskakujących okienek. Wyskakujące okienka mogą pojawiać się w związku z: (a) inicjatywami o charakterze sponsoringowym lub marketingowym organizowanymi przez Spółkę, (b) zainstalowaniem na komputerze Użytkownika oprogramowania, zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Spółka nie rekomenduje żadnych stron internetowych, produktów ani usług osób trzecich, jakie mogą wyświetlać się za pośrednictwem wyskakujących okienek niepochodzących bezpośrednio od niej.

14. FORA DYSKUSYJNE

Witryna może zawierać fora dyskusyjne oraz czaty pozwalające na przekazywanie Spółce informacji zwrotnych, a także na kontakty z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym. Jeśli nie określono inaczej, Spółka nie sprawuje kontroli nad treścią wiadomości, informacji ani plików zamieszczanych na forach dyskusyjnych. Użytkownik korzysta z for dyskusyjnych wyłącznie na własne ryzyko. Spółka zastrzega sobie jednak w każdym czasie prawo do ujawniania wszelkich informacji wynikających z transmisji za pośrednictwem for dyskusynych lub z nimi związanych, w tym między innymi w zakresie wymaganym dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami, prowadzenia postępowania wyjaśniającego bądź na żądanie organów państwowych, a także prawo do edytowania, odmowy udostępnienia lub do usunięcia, w całości bądź w części, wszelkich informacji lub materiałów, jakie Spółka – według swojego wyłącznego uznania – uzna za niedopuszczalne bądź stanowiące naruszenie niniejszych Warunków korzystania.

Informacje wymieniane za pośrednictwem for dyskusyjnych mają charakter publiczny i nie są poufne. Korzystanie z for dyskusyjnych wymaga przestrzegania przez Użytkownika Wytycznych dla społeczności internetowej.

 

15. DOSTĘPNOŚĆ

Wszelkie problemy związane z dostępem do odsyłaczy, Treści lub Treści Użytkownika znajdujących się w Witrynie, z korzystaniem z Witryny za pomocą określonych przeglądarek internetowych lub oprogramowania, a także sugestie dotyczące poprawy jej dostępności należy zgłaszać Spółce. Spółka jest zainteresowana wszelkimi informacjami, dzięki którym mogłaby usprawnić działanie Witryny.

16. KONKURSY

Za pośrednictwem Witryny mogą być od czasu do czasu organizowane konkursy oraz prowadzone kampanie promocyjne. Każdy konkurs i kampania promocyjna podlega odrębnym warunkom, które stanowią integralną część niniejszych Warunków korzystania. Konkursy lub kampanie promocyjne organizowane za pośrednictwem Witryn osób trzecich nie podlegają niniejszym Warunkom korzystania, ale warunkom określonym przez osoby trzecie, nad którymi Spółka nie sprawuje kontroli.

17. ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY

Niniejsza umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez Spółkę lub przez Użytkownika.

Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania stosunku łączącego go ze Spółką w dowolnym czasie, bez wypowiedzenia, według jego wyłącznego uznania oraz z dowolnej przyczyny poprzez: (a) usunięcie lub skasowanie wszelkich Treści Użytkownika przekazanych Spółce (z wyjątkiem tekstów i komentarzy), (b) dezaktywowanie konta Użytkownika, (c) powstrzymanie się od wchodzenia na Witrynę w przyszłości. Wszelkie Treści Użytkownika, które nie zostaną przez niego usunięte z Witryny lub skasowane, podlegają w dalszym ciągu Warunkom korzystania. Jeśli konto nie zostało usunięte przez Spółkę na skutek naruszenia przez Użytkownika Warunków korzystania, Użytkownik może ponownie zacząć korzystać z Witryny w dowolnym czasie.

Spółce przysługuje prawo do rozwiązania lub zawieszenia stosunku łączącego ją z Użytkownikiem w dowolnym czasie, według jej wyłącznego uznania, bez wypowiedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku: (a) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków korzystania, (b) obowiązku nałożonego w tym zakresie na Spółkę na mocy obowiązujących przepisów prawa, (c) zmiany sposobu, zawieszenia lub zakończenia prowadzenia Witryny bądź jej dowolnej części (w tym w przypadku braku dostępności określonych funkcjonalności lub stron w Witrynie).

18. ZASTRZEŻENIA, OGRANICZENIA ORAZ ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna, Treści, Treści Użytkownika, informacje, obrazy, logotypy, Oprogramowanie, Logotypy Witryny, tekst, materiały graficzne, a także produkty i usługi oferowane przez Spółkę, jej podmiot dominujący, spółki i podmioty z nią powiązane i stowarzyszone, udostępniane są w stanie, w jakim są dostępne oraz z zastrzeżeniem ich dostępności, a Spółka nie składa żadnych oświadczeń, nie potwierdza ani nie udziela żadnej gwarancji, w tym domniemanej gwarancji odpowiedniej jakości, przydatności dla określonego celu, braku naruszenia, zgodności, bezpieczeństwa lub rzetelności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna udostępniana jest za pośrednictwem internetu, w związku z czym na jakość i dostępność Witryny oraz jej interaktywnych elementów mogą mieć wpływ czynniki pozostające poza kontrolą Spółki (w uzasadnionym zakresie). Spółka nie gwarantuje dostępności Witryny, jej niezakłóconego lub bezbłędnego działania ani naprawy usterek, ani że Witryna lub serwer, za pośrednictwem którego jest ona udostępniana, nie zawierają złośliwego oprogramowania lub wirusów itp.

Za wyjątkiem przypadków określonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka ani jej podmiot dominujący, spółki lub podmioty z nią powiązane i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty bądź szkody spowodowane: (a) zakłóceniami lub opóźnieniami w działaniu Witryny, błędami, wirusami lub złośliwym oprogramowaniem itp. znajdującym się w Witrynie, (b) zaniedbaniem Użytkownika, naruszeniem przez niego Warunków korzystania lub niezastosowaniem się do uzasadnionych instrukcji przekazanych mu przez Spółkę, (c) brakiem kompatybilności Witryny z innym oprogramowaniem lub materiałami znajdującymi się na urządzeniach Użytkownika, (d) nieupoważnionym lub nieuprawnionym korzystaniem z Witryny, (e) korzystaniem z Witryny osoby trzeciej, jej oprogramowania, treści lub usług, (f) uszkodzeniem, utratą lub zafałszowaniem Treści Użytkownika, danych, informacji bądź materiałów, (g) problemami lub awarią techniczną po stronie dostawcy usług internetowych, sieci lub linii telefonicznej, systemów komputerowych dostępnych w trybie online, serwerów, urządzeń komputerowych lub oprogramowania, (h) stratami finansowymi ani za żadne szkody pośrednie, wyjątkowe, incydentalne, wtórne bądź też inne szkody lub straty o charakterze ekonomicznym, wynikające z korzystania z Witryny lub związane z korzystaniem z niej, (i) przez inne czynniki pozostające poza kontrolą Spółki (w uzasadnionym zakresie) bądź też ich kombinację. Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem po stronie Spółki i obowiązują wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, co pozostaje bez wpływu na ustawowe prawa przysługujące Użytkownikowi.

Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć i ochronić Spółkę, jej podmioty zależne, licencjodawców i spółki z nią stowarzyszone, a także członków ich zarządów, osoby sprawujące funkcje kierownicze, przedstawicieli, pracowników oraz reprezentantów przed koniecznością poniesienia wszelkich kosztów (w tym uzasadnionych kosztów prawnych), roszczeniami, stratami, szkodami oraz postępowaniami, na jakie Spółka może być narażona w związku z: (a) naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, w tym przyrzeczeń, zobowiązań, gwarancji i oświadczeń złożonych przez Użytkownika i zawartych w niniejszych Warunkach korzystania, (b) naruszeniem praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw (w tym praw umownych, związanych z zachowaniem poufności, prywatności czy praw do jawności) każdej innej osoby lub podmiotu oraz innymi roszczeniami osób trzecich, stratami, szkodami lub postępowaniami wynikającymi z wykorzystania przez Spółkę jakichkolwiek Treści Użytkownika opublikowanych przez niego za pośrednictwem Witryny.

19. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do Spółki w celu ich rozwiązania, kontaktując się z nią pod adresem: complaints@uk.amcnetworks.com. Wszelkie uzasadnione wnioski dotyczące rozwiązania sporu zostaną przez Spółkę rozpatrzone. Wszelkie roszczenia, spory bądź kwestie związane z Witryną lub niniejszymi Warunkami korzystania bądź wynikające z nich podlegają we wszystkich aspektach prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane. Użytkownik i Spółka potwierdzają, że będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

W celu uniknięcia wątpliwości, „niewyłączna jurysdykcja sądów angielskich” oznacza, że w przypadku gdyby Użytkownik mógł wysunąć przeciwko Spółce roszczenie związane z Witryną lub niniejszymi Warunkami korzystania lub z nich wynikające, sądem właściwym byłby sąd położony na terytorium Anglii z zastrzeżeniem, że w dozwolonych przypadkach Użytkownik mógłby również podjąć decyzję o wniesieniu roszczenia w sądzie innego kraju. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie przepisów prawa Anglii we wszystkich sytuacjach, w których będzie to dozwolone.

20. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Jeżeli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne na mocy prawa obowiązującego w dowolnym kraju, w którym warunki te i postanowienia mają obowiązywać, w zakresie i w kraju, w jakim warunek ten uznany zostanie za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie on wyłączony i usunięty z niniejszych Warunków korzystania, a pozostałe warunki i postanowienia zachowają moc wiążącą i pozostaną wykonalne.

Nieskorzystanie przez Spółkę lub niewykonanie przez nią jakiegokolwiek prawa przysługującego jej na mocy niniejszych Warunków korzystania bądź opóźnienie w skorzystaniu z niego lub wykonania go nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa przez Spółkę.

Niniejsze Warunki korzystania wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami dotyczącymi konkursów, promocji itp. stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, mają zastosowanie do korzystania przez niego z Witryny oraz zastępują w pełni wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do Witryny, a także wszelkie inne warunki korzystania, jakie mogły obowiązywać wcześniej.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że każdy podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, w tym jej podmiot dominujący, podmioty powiązane i stowarzyszone z nią, a także podmioty, w których skład wchodzi Spółka, jest beneficjentem Warunków korzystania, a podmioty i spółki, o których mowa powyżej, są upoważnione do bezpośredniego egzekwowania oraz powoływania się na wszelkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania, które przyznają im określone korzyści (lub prawa). Beneficjentem Warunków korzystania nie może być żadna inna spółka ani podmiot.

Niniejsze Warunki korzystania mogą zostać udostępnione w wielu wersjach językowych z zastrzeżeniem, że wersja angielska jest zawsze rozstrzygająca.

 

21. DANE KONTAKTOWE SPÓŁKI

Adres pocztowy: AMC Channel Poland Limited, 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, Wielka Brytania – do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych

 

Adres e-mail: terms_conditions@uk.amcnetworks.com lub w kwestiach związanych z prywatnością danych: DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

 

Telefon:  +44 207 328 8808

 

 

Inspektor Ochrony Danych w Europie:

 

AMC Networks International – Iberia

C/O AMCNI – Inspektor Ochrony Danych w Europie

Calle Saturno 1 – Pozuelo de Alarcon

28224 Madryt

Hiszpania

dpo@amcnetworks.com

 

 


TERMS & CONDITIONS

Effective Date: 25/05/2018

1. ABOUT THE TERMS AND CONDITIONS

 

This site (the “Site”) is operated by Zonemedia Management Limited (registered in England and Wales with company number 03290575 and its registered office at 111 Salusbury Road, London, NW6 6RG) on behalf of AMC Channel Poland Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales with company number 06077708 and its registered office at 111 Salusbury Road, London, NW6 6RG (referred to here as “we,” “us” or “our”) and these terms set out the rules and obligations between us and you (referred to here as “you,” “your” or “yourself”) while using this Site and we recommend that you read these terms carefully and contact us at terms_conditions@uk.amcnetworks.com if you have any questions.

 

 

This Site is designed and intended only for your personal entertainment, information and communication. We welcome you to browse our Site, but want you to know that your access to, and use of, the Site is strictly subject to: (i) these Terms and Conditions; (ii) the Privacy Policy; (iii) the Community Guide Lines; and (iv) all applicable laws; (collectively the “Terms of Use”).

The Terms of Use forms a legally binding agreement between you and us in relation to your use of this Site. By using, accessing, posting or browsing the Site you signify your consent and acceptance, without limitation or qualification, to the Terms of Use. If you do not agree with the Terms of Use, you must exit this Site immediately and refrain from accessing the Site until you are able to agree to the Terms of Use.

The Terms of Use apply to all users of the Site.

You are not entitled to use this Site if you are currently barred from accessing this Site by us or any applicable laws of the country in which you reside or access this Site.

If you are using the site within a company, you represent and warrant that you are authorised to enter into these Terms of Use on behalf of the company and you acknowledge that the rights to use this Site, which are granted to you and the company under these Terms of Use, are expressly conditioned upon acceptance by such authorised personnel of the company. You or the company shall not use any portion of this Site for commercial use. Please note that the Newsroom is subject to additional terms and conditions which may be viewed from the Newsroom login site.

We will have the right, at any time, to modify or add to the Terms of Use, effective immediately by posting on the Site a revised version. If any such change is unacceptable to you, you may discontinue your use of the Site. We suggest you periodically review the Terms of Use to be aware of such revisions. Your use of the Site may also be subject to additional rules or regulations we may post on this Site, including but not limited to events, competitions, Community Guide Lines, Message Board Rules, or different terms and conditions imposed by third party content providers in connection with third party content, products, sites or services accessible through the Site. By continuing to use this Site you will be confirming that you have accepted and agreed to the revised Terms of Use.

You agree to comply with our Community Guide Lines and with any additional terms or requirements posted on the Site relating to: (a) your conduct on the Site; and (b) your User Content (as defined below).

2. LANGUAGE VERSIONS OF THE TERMS OF USE

Any translations of the English language version of the Terms of Use are provided for your convenience only and you agree that the English language versions of the Terms of Use will govern your relationship with us. If there is any conflict or discrepancy between the English language version of the Terms of Use and a translation; then the English language version shall prevail.

3. YOUR PRIVACY AND INFORMATION

We take all matters relating to your information and privacy very seriously. In order to receive newsletters, updates, post User Content (as defined below) or to participate in certain areas of the Site you will be required to register some limited personal information. For further information of how we collect, use and retain your personal information and our ongoing commitment to protect your personal information and privacy, please visit our Privacy Policy.

4. REGISTRATION, ACCOUNTS, PASSWORD & SECURITY

In order to access certain features of the Site you may chose to register with us to create an account. You must be 18 years or over to register on this Site. You agree to provide us with true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the registration form. You should then choose a password and an account name. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password.

You are entirely responsible for any and all activities that occur under your account. You agree to: (a) notify us immediately of any unauthorised use of your account or any other breach of security; and (b) exit/log off from your account at the end of each session. We will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this Section 4.

We reserve the right to limit, suspend or terminate your account with us if you: (a) provide any information that is untrue, inaccurate, not current or complete, or we have reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, or incomplete; or (b) use multiple logins for the purpose of disrupting the Site or annoying other users.

5. RESTRICTIONS ON USE OF CONTENT, SITE MARKS & SOFTWARE

The Site contains: (a) content including without limitation,text, images, graphics, audio and/or video files; (b) software including any files and/or images incorporated in or generated by the software, and data accompanying the software (“Software”); and (c) the names, images, trademarks and logos identifying us, our channels, our products or services, our parent, associated and affiliated companies or third parties and their products and services (“Site Marks”); all of which are owned, operated, licensed or controlled by us and/or by our parent, associated and affiliated companies (individually and collectively the “Content(s)”). All Content is protected by copyright, trade marks, design rights, patents and other proprietary rights, including intellectual property rights (registered and unregistered).

Nothing in the Terms of Use shall be construed as conferring any transfer of ownership and/or proprietary rights, including intellectual property rights, in any and/or all Content on the Site from us to you. All rights in the Content on the Site (including the design, arrangement and look and feel of the Site) whether owned or licensed by us shall remain vested in us or the licensor (which may include other users) of the Content, as the case may be, without exception or limitation.

Where Content is expressly designated as ‘downloadable’, you may download one copy of that Content on any single computer to be used only for your personal, non-commercial, private use, provided you keep intact any and all copyright and other proprietary notices (“Downloadable Content”). Downloadable Content is licensed to you by us on a non-exclusive basis only for the purposes for which it is indicated and/or intended. We do not transfer title or ownership to the Downloadable Content to you. You own the medium on which the Downloadable Content is recorded, but we retain full and complete title and ownership to the Downloadable Content and all proprietary rights, including intellectual property rights associated with the Downloadable Content.

All Content or Downloadable Content shall not be copied, sold, reproduced, republished, uploaded, downloaded, posted, transmitted, or distributed in any way or decompiled, reverse- engineered or disassembled in any way without our express prior written consent.

Except as may be expressly stated by us to the contrary, any modification or use of the Content or Downloadable Content for any other purpose than set out in the Terms of Use is strictly prohibited and is a violation of our (and in some instances a third party’s) copyright, trademark and/or other proprietary and intellectual property rights. The use of any such Content or Downloadable Content on any other web site or networked computer environment is strictly prohibited without our express written consent.

6. AGE OF CONSENT AND USE OF THE SITE BY MINORS

Protecting the online privacy of children is especially important to us. Except where the Site provides otherwise, children and young people under 18 years are entitled to access the Site and view or download certain Software and Content but we do not permit them to register an account, access certain content without the permission of an adult, or actively participate e.g. upload User Content (as defined below).

By registering with us or providing us with any of your personal information, you are representing and warranting that you are 18 years or older and that you agree to our Terms of Use. If you are under 18 years old please do not attempt to register on this Site, and do not provide us with your name, contact details, or any other information about yourself.

We reserve the right to ask for proof of age or eligibility. If we discover or suspect that you do not comply with the age requirements we reserve the right to: (a) suspend or terminate your account or access to the Site immediately and without notice; and/or (b) disqualify you from any future use of the Site; and/or (c) remove your personal information from the Site and our records.

Some Content on our Site may be unsuitable for children or young people. Upon agreeing to the Terms of Use you, parents and/or guardians accept full responsibility for reviewing any and all viewer guidance information which may accompany certain Content for the purpose of informing and, where appropriate, safeguarding viewers, including but not limited to children and young people. Where you allow children or young people to view any Content, you are responsible for making sure that it is suitable for them.

For further information relating to child safety on the Internet and this Site please see our Community Guide Lines.

7. USER CONTENT SUBMITTED TO THE SITE

As an account holder on the Site you may submit text, images, graphics, audio and/or video content (“User Content”). You acknowledge that by uploading User Content on the Site it becomes information in the public domain and may be accessed by any person using the Internet in any part of the world and may be found through the use of independent search engines. You acknowledge all User Content submitted to our Site is done entirely at your own risk and that it will not be protected by us. Please note that for the purposes of this section your personal information does not constitute User Content and we will collect and retain all of your personal information on a secured server. For more information regarding your personal information please see our Privacy Policy.

You retain all of your ownership rights including intellectual property rights in your User Content. You are required to grant us a limited licence of your rights in the User Content as described in Section 8 below.

You understand and agree that you are solely responsible for your own User Content and the consequences of posting or publishing them. We do not endorse any User Content or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and we expressly disclaim any and all liability in connection with User Content.

You represent and warrant that: (a) you have (and will continue to have during your use of the Site) all necessary licenses, rights, consents, and permissions which are required to enable us to host and display your User Content on the Site; (b) the User Content you upload and post is original to you and does not infringe any proprietary right, including intellectual property rights, or any other rights (including rights arising in contract(s), confidence, privacy or rights of publicity) of any other person or entity; (c) the User Content you upload and post is free of any harmful software (including but not limited to malware, viruses, trojan horses, worms etc.) which could impair, disrupt or otherwise disable the Site; (d) all individuals featured in any audio/visual User Content you are uploading or posting are all over 18 years of age; and (e) nothing in your User Content constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any local, provincial, national or foreign law.

You will not upload or post any User Content which is unlawful for you to possess or which it would be unlawful for us to use on the Site. We reserve the right at all times to disclose any information arising out of, or relating to User Content, including without limitation as necessary to satisfy any law, investigation, regulation or governmental request, and further reserve the right to edit, refuse to post or to remove any User Content, in whole or in part, that in our sole discretion are objectionable or in violation of these Terms of Use. We reserve the right to alert law enforcement agencies or rights holders with respect to any illegal or immoral User Content submitted to us.

You agree that by posting User Content, you are warranting to us that you have the relevant licence, permissions and/or authority to do so. If at any point you no longer have that licence, permission and/or authority, you will remove the User Content from our Site immediately.

Where User Content is to be used in a different way (e.g. we are asking to own your User Content) this will be made clear on the Site and you will then be able to choose whether to provide your User Content on that basis.

We may monitor User Content from time to time but we are under no obligation to monitor or otherwise police User Content. We reserve the right to determine at our sole discretion if User Content complies with our Terms of Use. We may remove any offending User Content and/or terminate or suspend your access to the Site for uploading any User Content which is in violation of our Terms of Use at any time, without prior notice and at our sole discretion. We shall bear no liability in respect of any loss or damage suffered as a result of any of these actions taken by us.

We have no obligation to: (a) keep originals or copies of any User Content; or (b) to return any User Content to you; or (c) remove User Content from the Site on termination of your account with us.

8. RIGHTS YOU LICENSE TO US

When you upload or post User Content on the Site you grant: (a) to us a worldwide, non-exclusive, irrevocable, perpetual, royalty-free, transferable licence to use, reproduce, edit, alter, store, re-format, sell, sub-licence, distribute/broadcast (by any means now or hereafter developed), make derivative works or podcasts, display, and perform that User Content in connection with the Site or in public, any of our TV channels, mobile technologies and otherwise in connection with our business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the Site (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels; and (b) to each user of the Site, a worldwide, non-exclusive, royalty-free, licence to access your User Content through the Site, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such User Content to the extent permitted by the functionality of the Site and under these Terms of Use.

All rights, including intellectual property rights, in your User Content will remain with you and the license granted by you above is not exclusive, so you can continue to use the User Content in any way you see fit including allowing others to use it.

The above licenses granted by you terminates when you remove or delete any audio/video User Content from the Site. The above licenses granted by you in any textual components of your User Content are perpetual and irrevocable, but are otherwise without prejudice to your ownerships rights.

9. OTHER USER CONTENT & COMPLAINTS PROCESS

Although we ask all users to submit User Content that complies with the Terms of Use, you acknowledge that in using the Site you may be exposed to User Content that may be factually inaccurate, offensive, indecent, or otherwise objectionable to you. You agree to waive, and hereby waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against us with respect to any such offending User Content. We assume no responsibility or liability for any User Content and, as the User Content is created by users, it does not necessarily represent our views.

If you become aware of any misuse of the Site or wish to complain about any User Content or material on the Site or believe any of your rights have been violated (e.g. your copyright infringed or you have been defamed etc.) you can notify us at complaints@uk.amcnetworks.com. This is the quickest way to contact us. Alternatively you can contact us at the listed address below in Section 19.

10. LINKS TO THIRD PARTY SITES

Our Site may contain links or references to websites, resources, advertisements or sponsorships maintained by others, including but not limited to any site owned or operated by Freecaster.tv, Extreme Networks Limited or Extreme Group Limited, or any of its parent, associated or affiliated companies or undertakings (“Third Party Site(s)”). By accessing any Third Party Sites, you will be leaving our Site and no longer subject to our Terms of Use.

We have not reviewed all of the Third Party Sites and are not responsible for: (a) the contents of or any advertising, products or services offered on Third Party Sites; or (b) any dealings or disputes that you may have in relation to Third Party Sites.

We do not endorse or recommend any Third Party Site.

We are not liable for any loss or damage which may be suffered as a result of the use of links and Third Party Sites. We recommend that you review the terms and conditions and privacy policy on any Third Party Site you may access. We reserve the right to remove a link to Third Party Sites at any time without notification.

11. PURCHASING PRODUCTS FROM THIRD PARTY SITES

You may be able to purchase products and/or services from Third Party Sites. All such sales shall be governed by such third parties and we shall not be responsible or accept liability for such sale or any part thereof. Should your have any complaints, problems or wish to leave feedback on any product or service purchased from a third party site, you must contact the relevant third party directly.

12. THIRD PARTY APPLICATION PROGRAMME INTERFACE (“APIs”)

We allow account holders to use APIs like the Facebook Connect function. Please note that the third party APIs interact with a Third Party Site and by using such APIs you are subject to third party terms and conditions and privacy polices. You may be able to use a third party API to login and log off onto our Site and/or use the third party account to post User Content and interact with our Site. Please note that the third party may also be able to use and access information or User Content you post on our Site via that third party’s API. We recommend you read the terms and conditions and privacy policy of each third party site operating APIs that you may use in connection with our Site.

13. POP UPS

You may occasionally receive pop-ups when using our Site. Pop-up boxes from us will be clearly marked. You might also receive pop-up boxes from other companies. You may also receive pop-up ads from third parties. Pop ups may appear due to: (a) sponsorship or marketing initiatives that we may be running; or (b) software you have installed, deliberately or unknowingly, on your computer. We do not endorse any third party website, product or service which may appear in any pop-ups which do not come from us directly.

14. MESSAGE BOARDS

The Site may include message boards and chat rooms that allow feedback to us and real-time interaction between other users. We do not control the messages, information or files delivered to Message Boards, unless specified otherwise. Use of message boards is entirely at your own risk. However, we reserve the right at all times to disclose any information arising out of or relating to transmissions through message boards, including without limitation as necessary to satisfy any law, investigation, regulation or governmental request, and further reserve the right to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in whole or in part, that in our sole discretion are objectionable or in violation of these Terms of Use.

Message board communications will be in the public domain and are not confidential. It is a condition of your use of the message boards that you comply with our Community Guide Lines.

15. ACCESSIBILITY

If you are experiencing difficulties accessing links, Content or User Content on our Site, or have trouble using our Site with certain web browsers or software, or if you want to let us know how we can improve Site accessibility, please let us know. We appreciate any suggestions that will help us to improve our Site.

16. COMPETITIONS

Competitions and promotional campaigns may be run on the Site from time to time. Each competition and promotional campaign shall be subject to separate terms and conditions which shall form part of these Terms of Use. Any competition or promotional campaigns operated by Third Party Sites will not form part of these Terms of Use and will be subject to third party terms and conditions which will be outside our control.

17. TERMINATION AND SUSPENSION

This agreement is effective until terminated by us or you.

You may terminate your relationship with us at any time without notice from you in your sole discretion, for any reason, by: (a) removing or deleting all User Content you have submitted to us (other that text and comments); (b) deactivating your account; and (c) not accessing the Site again in future. Any User content you omit to remove or delete from the Site shall remain subject to our Terms of Use. Unless we have terminated your account for a breach of our Terms of Use, you may rejoin the Site after termination at any time, if you chose.

We may terminate or suspend our relationship with you at any time at our sole discretion without prior notice or liability to you if: (a) you fail to comply with any term or provision of our Terms of Use; (b) we are required to do so by law; or (c) we modify, suspend or discontinue the Site or any part of it (including the availability of any features or pages on the Site).

18. DISCLAIMER, LIMITATION OF LIABILITY & INDEMNITY

The Site, Content, User Content, information, images, logos, Software, Site Logos, text, graphics and products and services offered by us, our parent, associated and affiliated companies or undertakings, are provided ‘AS IS’ and on an ‘AS AVAILABLE’ basis without any representation, endorsement or warranty of any kind whatsoever, including but not limited to implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security and/or accuracy.

You acknowledge that the Site is provided over the Internet and so the quality and availability of the Site and interactive portions of the Site may be affected by factors that are outside our reasonable control. We make no guarantees that the Site will be available, uninterrupted or error free, or that defects will be corrected, or that the Site or the server that makes it available are free of malware, bugs and/or viruses.

Except as required by law, we or our parent, associated and affiliated companies or undertakings will not be responsible or liable for any loss or damage caused by: (a) interruption or delay to the Site or errors, viruses, malware or bugs contained on the Site; (b) your negligence, your breach of the Terms of Use or your failure to follow our reasonable instructions provided by us; (c) any incompatibility of the Site with any other software or material on your equipment; (d) any unauthorised or unlawful use of the Site; (e) any use, software, content or service on any Third Party Site; (f) any damage, loss or corruption of any User Content, data, information or material; (g) any problems or technical malfunction of any ISP, telephone network or lines, computer online systems, servers, computer equipment and/or software; (h) any monetary loss or for any indirect, special, incidental, consequential or other economic damages or loss, arising out of or in connection with the use of the Site; or (i) any other factor that is outside our reasonable control or any combination thereof. These exclusions do not apply to death or personal injury caused by our negligence and only apply to the extent permitted by law. This does not affect any of your statutory rights.

You agree to indemnify, defend, secure and hold harmless and keep us, our subsidiaries, licensors and affiliates and their respective directors, officers, agents, employees and representatives the same from and against all costs (including reasonable legal costs), claims, loss, damage or proceedings incurred by or arising to us by reason of: (a) your breach of the provisions of this Agreement, including any of the promises, obligations, warranties and representations made by you contained in these Terms of Use; or (b) any infringement of the proprietary rights, including intellectual property rights, or any other rights (including rights arising in contract(s), confidence, privacy or rights of publicity) of any other person or entity or any other third party claims, losses, damages or proceedings arising out of our use of any of your User Content on the Site.

19. GOVERNING LAW AND DISPUTES

If a dispute arises between you and us, we strongly encourage you to first contact us directly to seek a resolution by contacting us at complaints@uk.amcnetworks.com. We will consider reasonable requests to resolve the dispute. Any claim, dispute or matter arising under or in connection with the Site or these Terms of Use shall be governed and construed in all respects by the laws of England and Wales. You and us both agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

In simple terms, “non-exclusive jurisdiction of the English courts” means that if you were able to bring a claim arising from or in connection with the Site or these Terms of Use against us in Court, an acceptable court would be a court located in England, but you may also elect to bring a claim in the court of another country instead if permitted. You agree that English law will apply in all cases where permitted.

20. MISCELLANEOUS

If any term or provision contained in these Terms of Use are determined to be illegal, invalid or otherwise unenforceable by reason of the laws of any jurisdiction in which these terms and provisions are intended to be effective, then to the extent and within the jurisdiction in which that term is illegal, invalid or unenforceable, it shall be severed and deleted from these Terms of Use and the remaining terms and provisions shall survive and continue to be binding and enforceable.

The failure or delay by us to exercise or enforce any right in these Terms of Use does not waive our right to enforce that right.

The Terms of Use and any additional terms which may relate to competitions, promotions etc. constitute the whole legal agreement between you and us and govern your use of the Site and completely replace any prior agreements between you and us in relation to this Site and any other terms of use that may have been in force prior to this.

You acknowledge and agree that each member of our group of companies including our parent, associated and affiliated companies or undertakings of which we are a part shall be third party beneficiaries to the Terms of Use and those companies or undertakings shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the Terms of Use which confers a benefit on (or rights in favour of) them. Other than this, no other person or company shall be a third party beneficiary of the Terms of Use.

21. OUR CONTACT DETAILS

By post: Zonemedia Management Limited, 111 Salusbury Road, London, NW6 6RG – FAO: The Data Protection Officer

 

By email:  terms_conditions@uk.amcnetworks.com

 

By telephone:  0207 328 8808