Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Data wejścia w życie: 25/05/2018

1. Informacje ogólne

 

Niniejszą Witrynę prowadzi Zonemedia Management Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03290575, z siedzibą pod adresem: 33 Broadwick Street, Soho, Londyn, W1F 0DQ, Wielka Brytania (dalej: „Serwis”) w imieniu AMC Channel Poland Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Anglii i Walii, zarejestrowanej pod numerem 06077708, z siedzibą pod adresem: 33 Broadwick Street, Soho, Londyn, W1F 0DQ, Wielka Brytania (dalej: „Spółka”). Spółka gromadzi, przechowuje, wykorzystuje oraz udostępnia informacje na temat użytkowników w celu maksymalnego zwiększenia zakresu korzystania przez niego z Serwisu, podejmowania lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz lepszego zrozumienia sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby zapewnić użytkownikowi (dalej: „Użytkownik”) dostęp do informacji na temat sposobu oraz celu gromadzenia, zarządzania, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania przez Spółkę informacji dotyczących Użytkownika oraz sposobu korzystania przez niego z Serwisu.

 

2. Rodzaj informacji gromadzonych przez Spółkę

(a) Informacje przekazane bezpośrednio przez Użytkownika

W celu uzyskania dostępu lub korzystania z niektórych części bądź funkcjonalności Serwisu, wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Dane, o których mowa powyżej, mogą stanowić kombinację informacji takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, informacje dotyczące mediów społecznościowych, płatności czy data urodzenia. W przypadku odmowy podania określonych informacji Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu lub korzystać z niektórych części bądź funkcjonalności Serwisu.  Przykładowo odmowa podania adresu e-mail oznacza brak możliwości zarejestrowania się w celu otrzymywania aktualizacji bądź newsletterów pocztą elektroniczną; odmowa podania imienia i nazwiska lub innych danych identyfikacyjnych oznacza dla Spółki brak możliwości przesyłania odpowiedzi na zapytania Użytkownika bądź brak możliwości publikowania jego treści; odmowa podania informacji na temat płatności oznacza brak możliwości realizowania zamówień składanych przez Użytkownika; odmowa podania nazwy użytkownika i hasła oznacza brak dostępu do konta internetowego.

(b) Informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

Korzystanie Użytkownika z Serwisu oznacza automatyczne gromadzenie przez Spółkę określonych informacji.

Przykładowo korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wiąże się z gromadzeniem przez Spółkę informacji na temat nazwy jego domeny oraz adresu IP, systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, szczegółowych informacji na temat plików cookies, czasu przebywania na stronie, ścieżki korzystania z Serwisu, przeglądanych przez Użytkownika treści, a także stron internetowych i innych usług elektronicznych, z których Użytkownik skorzystał przed uzyskaniem dostępu do Serwisu. Takie informacje są automatycznie rejestrowane przez serwer www Spółki oraz wykorzystywane przez nią i jej wybranych partnerów na potrzeby analizy ogólnej aktywności użytkowników Serwisu. Informacje, o których mowa powyżej, nie są powiązane z żadnymi innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację Użytkownika jako osoby fizycznej.

Spółka gromadzi takie dane z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią informacje w formie elektronicznej przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej Użytkownika na twardym dysku jego komputera. W celu monitorowania sposobu korzystania z Serwisu Spółka wykorzystuje również inne narzędzia, w tym tzw. web beacony stanowiące dane wbudowane w obrazy udostępniane w Serwisie.  Informacje uzyskane za pomocą narzędzi, o których mowa powyżej, wykorzystywane są w celu określania Treści, Treści Użytkownika, materiałów marketingowych i reklamowych oglądanych przez Użytkownika lub takich, do których Użytkownik uzyskał dostęp, co pozwala Spółce identyfikować konkretnych użytkowników Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych Treści, Treści Użytkownika oraz materiałów reklamowych, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie określonych aspektów Serwisu do aktywności oraz domniemanych zainteresowań Użytkownika. 

Przeglądarka internetowa Użytkownika może ostrzegać go o wysyłaniu plików cookies, które mogą zostać przez niego wyłączone w całości.  Można tego dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.  Ponieważ przeglądarki internetowe różnią się od siebie, należy skorzystać z menu pomocy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób odpowiednio zmieniać ustawienia plików cookies.  W przypadku wyłączenia plików cookies Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do wielu funkcjonalności usprawniających wyszukiwanie, w tym funkcjonalności, o których mowa powyżej, a niektóre z usług oferowanych przez Spółkę mogą działać niepoprawnie.

Inne rozwiązania technologiczne, w tym web beacony, mogą wiązać się z przekazywaniem informacji bezpośrednio Spółce lub innemu podmiotowi upoważnionemu przez nią do gromadzenia w jej imieniu informacji na temat Użytkownika.  Ponadto Spółka może wykorzystywać metody, o których mowa powyżej, w wiadomościach wysyłanych przez siebie w formacie HTML w celu ustalenia, czy wiadomości te zostały przez użytkowników odczytane oraz czy skorzystali oni z odsyłaczy zawartych w tych wiadomościach. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookies.

(c) Informacje na temat lokalizacji:

Spółka gromadzi różne rodzaje informacji na temat lokalizacji Użytkownika, w tym informacje ogólne, takie jak nazwa miasta, stanu lub kod pocztowy związany z adresem IP Użytkownika, a także – za jego zgodą – bardziej szczegółowe informacje na temat lokalizacji dostarczane za pomocą funkcjonalności GPS w urządzeniach mobilnych, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.

Informacje na temat lokalizacji, o których mowa powyżej, Spółka może wykorzystywać w celu odpowiedniego dostosowania Serwisu, w tym udostępnianych Użytkownikowi treści reklamowych. Przykładowo, podanie kodu pocztowego pozwalającego na określenie miejsca zamieszkania Użytkownika pozwala personalizować Serwis poprzez udostępnienie informacji, funkcjonalności lub reklam odpowiednich dla określonej miejscowości.  W tym celu informacje na temat lokalizacji Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom stowarzyszonym ze Spółką, jej przedstawicielom, dostawcom oraz reklamodawcom, zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej.

W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie z jego urządzenia informacji pozwalających śledzić jego położenie, powinien zablokować możliwość przekazywania takich informacji z poziomu swojego urządzenia bądź wyłączyć funkcję GPS lub inne funkcje pozwalające na śledzenie lokalizacji, jeśli urządzenie na to pozwala. Instrukcje dotyczące sposobu wyłączenia funkcji GPS lub innych funkcji pozwalających na śledzenie lokalizacji można uzyskać od producenta danego urządzenia.  Zgoda wyrażona pierwotnie na gromadzenie przez Spółkę informacji na temat lokalizacji Użytkownika może zostać wycofana w dowolnym czasie poprzez zmianę ustawień urządzenia mobilnego Użytkownika bądź odinstalowanie aplikacji z urządzenia mobilnego zgodnie ze standardowym procesem usuwania aplikacji z tego urządzenia.

3. Gromadzenie dodatkowych informacji

 

Niektóre elementy Serwisu zawierają wbudowane treści bądź odsyłacze do treści kontrolowanych przez osoby trzecie.  Osoby trzecie, o których mowa powyżej, mogą gromadzić informacje dotyczące Użytkownika w momencie uzyskania przez niego dostępu do należących do nich treści.

Decydując się na dostęp do treści należących do osób trzecich, Użytkownik powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, aby upewnić się, że rozumie i akceptuje sposób, w jaki te osoby gromadzą informacje na jego temat.  Spółka nie przyjmuje i zrzeka się odpowiedzialności za politykę prywatności oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przez witryny należące do osób trzecich (bez względu na to, czy Witryna zawiera odsyłacze do nich lub jest z nimi powiązana).  Odsyłacze, o których mowa powyżej, udostępniane są wyłącznie dla wygody Użytkownika, który korzysta z nich na własne ryzyko.

Spółka uzyskuje informacje na temat Użytkownika oraz sposobu, w jaki korzysta on z Serwisu, od osób trzecich, takich jak dostawcy usług zarządzania stronami internetowymi (hosting), analitycznych, platform społecznościowych, dostawców danych oraz podmiotów świadczących usługi reklamowe.

Informacje gromadzone przez Spółkę w ten sposób obejmują wiek Użytkownika (podany przez niego lub domniemany), płeć, dane kontaktowe, informacje o charakterze demograficznym, zainteresowania, a także informacje na temat urządzeń wykorzystywanych przez niego w celu uzyskania dostępu do usług online. 

Informacje podane Spółce przez Użytkownika oraz gromadzone przez nią automatycznie mogą być agregowane z informacjami pozyskiwanymi ze źródeł publicznych bądź od osób trzecich. Podmioty świadczące usługi analityczne i reklamowe mogą poddawać analizie dane pozyskiwane ze źródeł online oraz z innych źródeł, aby przekazywać Spółce wnioski na temat informacji demograficznych oraz zainteresowań Użytkownika, np. jego wieku (przedział) i rodzaju produktów lub usług, którymi może być zainteresowany.  Użytkownik może udzielić Spółce zgody na dostęp do informacji na swój temat, w tym informacji pozwalających na jego identyfikację, uzyskanych w związku z usługami oferowanymi przez osoby trzecie, w tym z serwisów społecznościowych.  Przykładowo, aby uzyskać dostęp do Serwisu, Użytkownik może zalogować się, podając swoje dane do serwisu społecznościowego, dzięki czemu Spółka uzyskuje informacje na temat konta Użytkownika w serwisie społecznościowym, w tym na temat jego znajomych lub kontaktów, zdjęcia profilowego, daty urodzenia, płci, a także innych danych dotyczących jego profilu oraz wszelkich innych informacji, które Użytkownik udostępnia za pośrednictwem określonej platformy.  Zakres informacji uzyskiwanych przez Spółkę w związku z usługami oferowanymi przez osoby trzecie jest uzależniony od ustawień konta/prywatności Użytkownika w serwisach udostępnianych przez osoby trzecie, a także przyjętej przez nie polityki prywatności.

Spółka gromadzi, przechowuje, wykorzystuje oraz udostępnia informacje uzyskane od osób trzecich zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

4. Sposób wykorzystywania informacji Użytkownika

Spółka wykorzystuje zgromadzone informacje w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług zgodnie z zawartymi z nim umowami, na potrzeby komunikacji z Użytkownikiem, a także zarządzania i doskonalenia oferowanych przez siebie usług, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 

 Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są w celu:

 • zapewnienia mu dostępu do usług pozwalających Spółce na wypełnienie zobowiązań umownych względem Użytkownika.  W przypadku gdy usługi nie podlegają postanowieniom określonej umowy Spółka wykorzystuje informacje na temat Użytkownika w swoim własnym interesie ekonomicznym, świadcząc na jego rzecz usługi wysokiej jakości,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez Użytkownika, zakładając, że takie działania leżą w interesie ekonomicznym Spółki, a Użytkownik zwrócił się do niej z takim zapytaniem,
 • poprawy jakości Serwisu oraz lepszego zrozumienia sposobu korzystania z niego przez użytkowników. Takie działanie jest niezbędne dla poprawy jakości usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, zapewniając jednocześnie korzyści Użytkownikowi dzięki zwiększeniu ich użyteczności oraz atrakcyjności,
 • przekazywania Użytkownikowi informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Spółkę, w tym reklam behawioralnych, a także informacji dotyczących funkcjonalności Serwisu wraz ze zmianami, jakie mogą być wprowadzane do Polityki prywatności lub warunków korzystania. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Spółka będzie wysyłać wiadomości wyłącznie pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to swoją zgodę lub jeśli przekazywanie Użytkownikowi informacji na temat nowych produktów i funkcjonalności leży w interesie ekonomicznym Spółki. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych,
 • przekazywania Użytkownikowi informacji na temat produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie, które mogą być dla niego interesujące, w tym z wykorzystaniem reklam behawioralnych.  Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Spółka będzie wysyłać wiadomości wyłącznie pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to swoją zgodę lub jeśli przekazywanie Użytkownikowi informacji na temat interesujących go produktów i usług leży w interesie ekonomicznym Spółki związanym z poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych,
 • wyciągania wniosków dotyczących zainteresowań Użytkownika w zakresie, w jakim leży to w interesie ekonomicznym Spółki związanym z poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych oraz lepszym dostosowywaniem usług do indywidualnych potrzeb Użytkownika i innych użytkowników,
 • wypełniania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • zapewnienia ochrony praw przysługujących Spółce, Użytkownikowi i innym osobom w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności z wysokimi standardami prowadzenia działalności przyjętymi przez Spółkę.

Spółka może wykorzystywać zagregowane lub zanonimizowane dane oraz inne informacje niestanowiące danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dowolnym celu, w tym między innymi na potrzeby przeprowadzana analiz statystycznych pozwalających na weryfikację sposobu korzystania z Serwisu.

Analiza danych osobowych gromadzonych w celach reklamowych, marketingowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów pozwalających zidentyfikować lub przewidzieć potencjalne ryzyko związane z takim działaniem lub jego skutki. 

 

Przykładowo Spółka może wykorzystywać informacje przekazywane jej przez Użytkownika oraz informacje na temat jego aktywności online w celu wyciągania wniosków dotyczących jego zainteresowań.  Wnioski takie wykorzystywane są następnie w procesie podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących treści, rekomendacji oraz ofert przedstawianych Użytkownikowi za pośrednictwem elektronicznych kanałów należących do Spółki.  Spółka stosuje zautomatyzowane narzędzia pozwalające na identyfikację podejrzanej aktywności związanej z Serwisem (np. wielokrotne logowanie z różnych lokalizacji w krótkim okresie czasu).  Zautomatyzowane procesy, o których mowa powyżej, nie wywołują żadnych skutków prawnych ani innych podobnych skutków dla Użytkownika bez interwencji człowieka.

5. Sposób udostępniania informacji

Spółka może ujawniać informacje na wniosek Użytkownika lub za jego zgodą.  W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu wcześniej udzielonej zgody Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu w momencie udzielania zgody bądź też skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem kanałów określonych poniżej.

Informacje udostępniane są osobom trzecim, które działają w jej imieniu w związku z prowadzeniem Serwisu lub realizują związane z tym czynności. 

Jeśli niniejsza Polityka prywatności nie stanowi wyraźnie inaczej lub jeśli Użytkownik nie został poinformowany inaczej, Spółka podejmuje uzasadnione kroki, aby zapewnić, że podmioty, o których mowa powyżej, gromadzą, przechowują i wykorzystują informacje na temat Użytkownika wyłącznie w jej imieniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.  Usługodawcy obejmują dostawców usług zarządzania stronami internetowymi (hosting), poczty elektronicznej, wysyłki oraz przechowywania danych.  Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług w zakresie, w jakim leży to w uzasadnionym interesie Spółki związanym z efektywnym zarządzaniem prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jej rozwojem w przyszłości.

Informacje na temat Użytkownika będą przekazywane osobom trzecim w przypadku podjęcia przez niego w Serwisie określonej aktywności sponsorowanej przez osoby trzecie.  Przykładowo Użytkownik może podjąć decyzję o zakupie produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie bądź też o otrzymywaniu informacji lub powiadomień wysyłanych przez osobę trzecią.  W przypadku skorzystania przez Użytkownika z współsponsorowanej oferty osoby trzeciej o charakterze co-brandingowym Spółka może udostępniać jej informacje (w tym adres e-mail użytkownika) w związku z taką ofertą. Dodatkowe informacje

Informacje te udostępniane są osobom trzecim do celów i na podstawie określonej powyżej (zob. par. 4), przykładowo, na potrzeby realizacji transakcji zawieranych przez Użytkownika, udzielania odpowiedzi na jego zapytania bądź przekazywania mu informacji od osób trzecich.

Spółka współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług analitycznych, co pozwala jej lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Witryn.  Dostawcy, o których mowa powyżej, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz podobne technologie na potrzeby gromadzenia informacji dotyczących sposobu korzystania z Witryn przez Użytkownika, a także informacji dotyczących sposobu korzystania przez niego z innych stron internetowych. 

Zakres usług zewnętrznych, z których Spółka może korzystać, obejmuje między innymi: Google Analytics, Brightcove, NPAW oraz Adobe,, a podmioty świadczące takie usługi mogą gromadzić i wykorzystywać informacje na różne sposoby.  Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług analitycznych w zakresie, w jakim leży to w uzasadnionym interesie Spółki związanym z efektywnym zarządzaniem prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jej rozwojem w przyszłości.

Od czasu do czasu informacje Użytkownika udostępniane są podmiotom zależnym lub stowarzyszonym ze Spółką bądź też innym podmiotom powiązanym z nią w celach określonych w par. 4 powyżej.

Spółka może ujawniać informacje, jeśli w swoim przekonaniu i dobrej wierze uzna, że ich ujawnienie:

 • wymagane jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi w celu zapewnienia zgodności z nakazem lub wezwaniem sądowym bądź też na wniosek organów ścigania,
 • zapewni bardziej skuteczną ochronę przysługujących jej praw lub bardziej skuteczne egzekwowanie Warunków korzystania,
 • zwiększy skuteczność wykrywania, zapobiegania lub reagowania na oszustwa lub przypadki naruszenia praw własności intelektualnej,
 • pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo Użytkownika, w tym jego mienia,
 • zwiększy bezpieczeństwo Serwisu, baz danych oraz osób trzecich, w tym bezpieczeństwo aktywów materialnych i niematerialnych stanowiących własność Spółki bądź osób trzecich.

Informacje na temat Użytkownika mogą być również udostępniane w uzasadnionym zakresie niezbędnym w związku z rozważaniem, negocjowaniem lub finalizacją transakcji przejęcia, reorganizacji lub nabycia przedsiębiorstwa Spółki bądź też sprzedaży, likwidacji lub transferu należących do niej aktywów, w całości lub w części. 

Przypadki ujawniania informacji, o których mowa powyżej, mogą mieć miejsce z zastrzeżeniem, że jest to konieczne w celu wykonania prawnych obowiązków ciążących na Spółce lub leży w jej uzasadnionym interesie związanym ze skutecznym zarządzaniem prowadzoną działalnością gospodarczą bądź też jej rozwojem w przyszłości.

Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do udostępniania osobom trzecim informacji niepozwalających na identyfikację Użytkownika (które nie mogą zostać zagregowane z innym informacjami, do których Spółka ma dostęp, w celu identyfikacji Użytkownika) w żadnym celu.

6. Przechowywanie informacji

Spółka przechowuje informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika jako osobę fizyczną przez okres trwania stosunku łączącego ją z Użytkownikiem, a także po jego zakończeniu. 

Ustalając długość okresu przechowywania danych osobowych Użytkownika po ustaniu stosunku łączącego go ze Spółką, Spółka uwzględnia czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej oraz do wypełnienia nałożonych na nią zobowiązań o charakterze prawnym, w tym zobowiązań wobec organów nadzoru nad rynkiem usług finansowych.  Dane osobowe mogą być także przechowywane w związku z weryfikacją lub obroną przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi zgodnie z okresem ich przedawnienia w krajach, w których może być prowadzone związane z nimi postępowanie.

7. Bezpieczeństwo

Spółka stosuje techniczne, administracyjne i fizyczne środki ochrony gromadzonych bądź pozyskiwanych przez nią informacji, które są zgodne z odpowiednimi standardami branżowymi.  Obowiązujące w Spółce procedury bezpieczeństwa podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji.  Należy jednak podkreślić, że pomimo starań podejmowanych w tym zakresie przez Spółkę, żadne środki ochrony nie są doskonałe i nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa.

8. Osoby poniżej osiemnastego roku życia

W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia nie jest dozwolona rejestracja w celu korzystania z Serwisu oraz przekazywanie Spółce danych osobowych. Osoby takie są jednak uprawnione do korzystania z Serwisu za zgodą swojego rodzica lub opiekuna.

9. Decyzje i prawa Użytkownika

Użytkownik, który nie chce otrzymywać od Spółki materiałów marketingowych w przyszłości, może zawiadomić ją o tym fakcie, kontaktując się z nią pod adresem:

DataPrivacy-uk@amcnetworks.com lub korzystając z przycisku „rezygnacja” bądź też z innych funkcjonalności umożliwiających rezygnację, o których informowany jest w materiałach marketingowych przesyłanych mu przez Spółkę.

Na mocy przepisów obowiązujących lokalnie Użytkownikowi mogą przysługiwać określone dodatkowe prawa dotyczące danych osobowych. 

Ich zakres może obejmować: prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, prawo do poprawiania informacji na temat Użytkownika znajdujących się w posiadaniu Spółki, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia korzystania z danych osobowych Użytkownika przez Spółkę, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez Spółkę (w zakresie określonym powyżej), prawo do otrzymania danych osobowych Użytkownika w nadającym się do użytku formacie elektronicznym oraz do przesłania ich osobie trzeciej (prawo do przeniesienia danych), prawo do złożenia skargi do lokalnych organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, a także prawo do wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Spółkę.  Użytkownik zainteresowany możliwością omówienia lub wykonania przysługujących mu praw może skontaktować się w tym celu ze Spółką pod adresem: DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

10. Czaty, fora, komentarze i Treści Użytkownika

Należy podkreślić, że czaty, fora, komentarze oraz te elementy Serwisu, które pozwalają na przesyłanie Treści Użytkownika, są dostępne publicznie i podlegają publicznej dyskusji. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w dostępnych publicznie częściach Serwisu są widoczne dla szerokiego grona odbiorców.

11.  Miejsce przetwarzania informacji

 

Informacje zgromadzone za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju, które może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak kraj Użytkownika. Ponadto informacje Użytkownika mogą być przekazywane poza terytorium Wielkiej Brytanii podmiotom stowarzyszonym ze Spółką, jej partnerom biznesowym oraz usługodawcom mającym siedzibę w innych krajach, w tym w Unii Europejskiej lub poza jej terytorium. 

W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane, przechowywane oraz przetwarzane w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jakiego wymagają przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej bądź też inne obowiązujące przepisy prawa.  Spółka stosuje jednak odpowiednie zabezpieczenia (w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez właściwe organy), które są zgodne z obowiązującymi wymogami prawa i zapewniają odpowiednią ochronę danych Użytkownika.  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odpowiednich zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub otrzymać ich kopię, należy skontaktować się ze Spółką pod adresem:

DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

 

12. Zmiany Polityki prywatności

Ponieważ niniejsza Polityka prywatności może być modyfikowana w dowolnym czasie, zaleca się, aby Użytkownik zapoznawał się z jej postanowieniami podczas każdorazowego korzystania z Serwisu.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać udostępniona w wielu wersjach językowych z zastrzeżeniem, że wersja angielska jest zawsze rozstrzygająca.

13.  Kontakt ze Spółką

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki, należy skontaktować się ze Spółką:

 

Adres: AMC Channel Poland Limited, 33 Broadwick Street, Soho, Londyn, W1F 0DQ, Wielka Brytania  – Do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych

Adres e-mailDataPrivacy-uk@amcnetworks.com

Telefon:  +44 207 328 8808

 

Inspektor Ochrony Danych w Europie:

AMC Networks International – Iberia

C/O AMCNI – Inspektor Ochrony Danych w Europie

Calle Saturno 1 – Pozuelo de Alarcon

28224 Madryt

Hiszpania

dpo@amcnetworks.com

Privacy Policy

 Effective Date: 25/05/2018

1. General Information

 

Zonemedia Management Limited, a company registered in England and Wales with company number 03290575 and its registered office at 33 Broadwick Street, Soho, London, W1F 0DQ operates this Website (the “Services”) on behalf of AMC Channel Poland Limited, a company registered in England and Wales with company number 06077708 and its registered office at 33 Broadwick Street, Soho, London, W1F 0DQ (referred to here as “we,” “us” or “our”). In order to maximise your use of the Services and for us to focus marketing initiatives and further understand how people are using the Services, we collect, retain, use, and share information about you. This Privacy Policy is designed to inform you (referred to here as “you,” “your” or “yourself”) about how and why we collect, manage, retain, use, and share information related to you and your use of the Services.

 

2. Type of Information We Collect

(a) Information Provided Directly by You

To access or use certain parts or features of the Services, you will be required to provide certain personal information.

This can consist of a combination of information such as your name, e mail address, postal address, telephone or mobile number, social media information, payment information, or date of birth. If you choose to not provide certain information, you may not be able to access or use certain parts or features of the Services.  For example, if you do not provide your email address, you will not be able to register for email updates or newsletters; if you do not provide your name or other identifying information, we may not be able to respond to your inquiries or post your content; if you do not provide us with payment information, we will not be able to process your orders; and if you do not provide us with your username and password, you will not be able to access your online account.

(b) Information on How You Use Our Services

When you access our Services we will collect certain information automatically.

For example, when you access our Services, we collect information about your domain name and Internet Protocol (IP) address, operating system, browser version, cookie details, how long you stayed on a page, the route you took to navigate through the Services, the content you view, and the websites or other digital services that you visited prior to accessing our Services. These forms of information are automatically logged by our web server and are used by us and selected partners to analyse general activity on our Services. This information is not cross-referenced with any other information which may enable you to be identified as an individual.

We collect this information using cookies, which are small pieces of electronic information stored by your internet browser software on to your computer’s hard drive. We also use other tools to track usage of the Services, including web beacons, which are small pieces of data embedded in images on the Services.  We use the information collected via these tools to understand which Content, User Content, marketing and advertisements, you have seen or accessed and to help us identify unique users to our Services. We use and access cookies to enable us to provide you with personalised Content, User Content and advertising so that we can customise areas of the Services based on your activities and inferred interests. 

You may be able to have your browser warn you when a cookie is sent, and you may be able to turn off all cookies.  You do this through your web browser settings.  Each browser is different, so look at your browser Help menu to learn the correct way to modify your cookie settings.  If you turn cookies off, you won’t have access to many features that may improve your browsing, like the features mentioned above, and some of our services may not function properly.

Other technical methods including web beacons may involve the transmission of information either directly to us or to another party authorized by us to collect information on our behalf.  We may also use these technical methods in HTML e-mails that we send to determine whether recipients have opened those e-mails and/or clicked on links in those e-mails. Please see our Cookies Policy for more information.

(c) Location information:

We collect different types of information about your location, including general information, such as the city, state and/or postal code associated with your IP Address, and, if you agree, more specific location information that is provided through the GPS functionality on mobile devices used to access the Services.

We may use such location information to customize the Services, including advertising that is presented to you. For example, if you provide a postal code that indicates that you live in a particular city, the Services may be customized with information, features, or advertisements specific to that city.  In order to do this, your location information may be passed along to our affiliates, agents, vendors or advertisers, as described below.

If you do not want your device to provide us with location-tracking information, do not agree to allow your device to share this information with us or disable the GPS or other location-tracking functions on your device, provided your device allows you to do this. Your device manufacturer may provide instructions on how to disable GPS or other location-tracking functions.  If you initially consent to the collection of location information, you can subsequently stop our collection of location information at any time by changing the preferences on your mobile device or by uninstalling the application from your mobile device by following the standard uninstall process to remove applications from your device.

3. Additional Information Collection Practices

 

Some parts of the Services contain embedded content or links to content controlled by third parties.  Those third parties may collect information about you when you access their content. 

 

Should you choose to access such third-party content, you should review their privacy policies to ensure you understand and are comfortable with their practices concerning your information.  We do not accept, and do disclaim, any responsibility for the privacy policies and information collection, use, and sharing practices of any third party website (whether or not such site is linked on or to the Sites).  These links are provided to you for convenience purposes only, and you access them at your own risk.

We obtain information about you and your use of the Services from third parties like web hosting providers, analytics providers, social media platforms, data suppliers, and advertising services.

The information we collect in this manner includes your known or inferred age, gender, contact information, information about your demographics and interests, and information about the devices you use to access online services. 

We may combine the information you provide us and information we automatically collect with information that we collect from public or third-party sources. Analytics providers and advertising services may analyze the information they collect from online and other sources to provide us with inferences information about your demographics and interests, such as your age range and the types of products or services that may interest you.  You may give us permission to access your information, including personally identifiable information from services offered by third parties, including social media networks.  For example, to access the Services, you may choose to login using your social media credentials, which allows us to obtain information from your social media account, such as your friends or contacts, profile picture, birthdate, gender, or other profile-related information and any other information you have opted to share via the platform.  The information we obtain from such third party services depends on your account/privacy settings with those third parties and the third parties’ privacy policies.

We collect, store, use, and share the information we collect from third parties in accordance with this Policy.

 

4. How We Use Your Information

We use the information we collect to provide you with services in accord with the contracts we may have with you, to communicate with you, and to manage and improve our services, as permitted by applicable laws.

 

We use your personal information to:

 • provide you with services so that we can meet our contractual obligations to you.  If the services are not governed by a contract, we use your information to meet our business interests in providing quality services to you;
 • respond to your requests for information, on the basis that it is in our business interests to respond to your requests, and you have requested that we do this;
 • improve the Services and learn about how visitors use the Services . This is necessary for us to improve the services we offer through the Services, and benefits you as it helps us make the Services more usable and appealing;
 • communicate with you about our products and services, including behavioral advertising, and providing you with information about features on the Services and possible changes to our Privacy Policy or terms of use. If required by applicable law, we will only send messages on the basis that you have consented, or otherwise it will be to meet our business interests in providing information to you about new products and features. You can opt out of receiving marketing communications at any time;
 • communicate with you about third-party products and services that may be of interest to you, including via behavioral advertising.  If required by applicable law, we will only send messages on the basis that you have consented, or otherwise it will be to meet our business interests in expanding our business opportunities and providing information to you about interesting products and services. You can opt out of receiving marketing communications at any time;
 • make inferences about your interests, as necessary to meet our business interest in expanding our business opportunities and learning how to make our services more relevant to you and other uses;
 • comply with legal obligations; and
 • protect our rights, your rights, and the rights of others, as this may be necessary to meet our own high standards of business practice.

We may use aggregated and/or de-identified data or other data that does not constitute personal data under applicable laws for any purpose, including, without limitation, in statistical analyses to help us analyze patterns in the use of the Services.

When we analyze the personal information we collect for advertising, marketing, security, and fraud prevention, we use automated processes to identify or predict potential risks or outcomes. 

 

For example, we may use the information you provide us and information about your online activities to infer your interests.  And we use those inferences to support automated decisions about the content, recommendations, and offers we present to you on our digital properties.  We use automated tools to identify suspicious activities associated with the Services (e.g., multiple logins from different locations within a short period of time).  These automated processing activities will not, without human intervention, have legal or similar effects for you.

5. How We Share Information

We may disclose information when you ask us to do so or otherwise consent to the disclosure.  If you would like to withdraw your consent that you may have provided, please use the mechanisms that may have been presented to you at the time we obtained your consent or contact us via the channels listed below.

We share information with third parties that act on our behalf in association with the operation of the Services or associated activities.

Except as otherwise disclosed in this Privacy Policy or as otherwise communicated to you, we take reasonable steps require these companies to collect, store, and use information about you only on our behalf and in accord with this Privacy Policy.  Service providers include web hosting providers, email services, shipping providers, and data storage providers.  We share personal information with service providers on the basis that it is necessary to meet our legitimate interests in efficiently managing our business and for developing future business.

We will share information about you with third parties when you engage in certain activities on the Services that are sponsored by third parties.  For example, you may choose to purchase products or services offered by a third party or elect to receive information or communications from a third party.  When you engage in such third-party, co-sponsored, or co-branded offerings, we may share information (e.g., your e-mail address) with third parties in association with the offerings. More

We disclose this information to third parties for the purposes and on the basis described above (see Section 4), for example, to process your transactions and to respond to your requests for information or communications from third parties.

We engage third-party analytics providers to help us understand how users engage with the Sites.  These third parties may use cookies and similar technologies to collect information about your use of the Sites as well as information about your use of other websites over time. 

 

The third-party services we use include, but may not be limited to: Google Analytics, Brightcove, NPAW and Adobe, which may provide you with choices about how they collect and use information.  We share personal information with analytics providers on the basis that it is necessary to meet our legitimate interests in efficiently managing our business and for developing future business.

From time to time, we share your information with our affiliates and subsidiaries, or with our other entities in connection with the purposes described in Section 4 above.

We may disclose information when we believe in good faith that such disclosures:

 • are required by law, including, for example, to comply with a court order or subpoena, or in response to a law enforcement agency’s request;
 • will help to protect our rights or enforce our Terms of Use;
 • will support our detection, prevention, or response to fraud or intellectual property infringement;
 • will help protect your safety or security, including the safety and security of property that belongs to you; and
 • will protect the safety and security of the Services, databases, and/or third parties, including the safety and security of tangible and/or intangible property that belongs to us or to third parties.

We may also share information about you to the extent reasonably necessary to proceed with the consideration, negotiation, or completion of a merger, reorganization, or acquisition of our business, or a sale, liquidation, or transfer of some or all of our assets. 

The above-described disclosures are provided on the basis that they are either necessary to comply with our legal obligations or they are necessary to meet our legitimate interests in managing our business efficiently and for developing future business.

Additionally, we reserve the right to share with third parties information that does not identify you (and cannot be combined with other information accessible to us to identify you) for any purpose.

6. Retention of Information

We will retain the information that identifies you as an individual for as long as we have a relationship with you and for a period after our relationship with you has ended. 

When deciding how long to keep your personal information after our relationship with you has ended, we take into account how long we need to retain the information to fulfill the purposes described above and to comply with our legal obligations, including obligations to financial services regulators.  We may also retain personal information to investigate or defend against potential legal claims in accordance with the limitation periods of countries where legal action may be brought.

7. Security

We have implemented commercially reasonable technical, administrative, and physical security measures to protect the information that we collect or receive.  From time to time, we review and consider updates for our security procedures.  Please be aware that, despite our ongoing efforts, no security measures are perfect or impenetrable.

8. If You Are Under 18

If you are aged 18 or under you are not permitted to register on this Services or provide us with any personal information. You are otherwise entitled to use the Services with the permission of your parent or guardian.

9. Your Choices and Rights

If you no longer wish to receive marketing materials from us, you can let us know by contacting us at

DataPrivacy-uk@amcnetworks.com or by clicking the ‘unsubscribe’ link or using other unsubscribe features that we provide in our marketing communications.

Subject to local law, you may have certain additional rights regarding your personal information. 

These may include the following rights to: access your personal information; rectify the information we hold about you; erase your personal information; restrict our use of your personal information; object to our use of your personal information (as described above); receive your personal information in a usable electronic format and transmit it to a third party (also known as the right of data portability); and lodge a complaint with your local data protection authority, and withdraw any consent you have given to uses of your personal information.  If you would like to discuss or exercise the rights you may have, feel free to contact us at DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

10. Chatroom, Forums, Comments and User Content

We remind you that chat rooms, forums, comments and areas of our Services that allow you to submit User Content on our Services are for public viewing and discussion. Any personal information supplied by you in the public areas of the Services is widely accessible.

11.  Where Is Information Processed?

 

We process information collected via the Services in and subject to the laws of the United Kingdom, which may not provide the same level protection for your information as your home country. In addition, we may transfer your information outside the United Kingdom to our affiliates, business partners, and service providers located in other countries, either in the European Union or outside. 

In some cases, your personal information may be transferred to, stored, and processed in a country that is not regarded as ensuring an adequate level of protection for personal information under United Kingdom and/or European Union or other applicable laws.  However, we have put in place appropriate safeguards (such as standard contractual clauses approved by the relevant authorities) in accordance with applicable legal requirements to ensure that your data is adequately protected.  For more information on the appropriate safeguards in place or to obtain a copy, please contact us at

DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

 

 

12. Changes to Our Privacy Policy

This Privacy Policy may change at any time, so you may wish to check it each time you visit our Services.

13.  How to Contact Us

 

If you have questions or concerns about our Policy, please contact us at: DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

 

AMC Channel Poland Limited,

C/O AMCNI – UK Data Protection Officer

33 Broadwick Street, Soho, London, W1F 0DQ, United Kingdom

AMC Networks International – Iberia

C/O AMCNI European Data Protection Officer

Calle Saturno 1 – Pozuelo de Alarcon, 28224  Madrid, Spain

dpo@amcnetworks.com